Kompetentsimudelid

Organisatsiooni ametikohtade kompetentsimudelid võimaldavad töötaja käitumise keeles kirjeldada eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Kompetentsimudeli kasutamine võimaldab siduda töötajate hindamised, koolituse, palgasüsteemi, karjäärisüsteemi ja teised personalivaldkonnad organisatsiooni põhiväärtuste, kultuuri ja missiooniga.

SELF II kompetentsimudelite koostamise protsessi iseärasuseks on see, et me ei kasuta kohandatavaid valmismudeleid. Kogu mudel luuakse konkreetse organisatsiooni eesmärkidest ja töö kriitilistest situatsioonidest lähtuvalt tihedas koostöös tellija töötajate ja juhtidega. Töötajate kaasamine mudeli loomisesse suurendab nende valmisolekut seda rakendada ja vähendab muudatustega kaasnevat vastupanu ja rahulolematust organisatsioonis.

Loodavaid mudeleid kontrollitakse ja võrreldakse rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsisõnastikega. Meie kasutuses on Hay/McBer'i ja Lomingeri originaalmaterjalid.

Loodud mudel testitakse ja vajadusel korrigeeritakse.

Kliendi soovil nõustame ka mudeli rakendamist organisatsioonis ja toetame sellega seotud tegevusi.

Kompetentsimudeli loomise protsessi ajakulu sõltub organisatsiooni struktuurist ametikohtade arvust, kuid kestab keskmiselt 3-6 kuud.