Oskuste Kaardid

Juhtide Oskuste Kaardi koostamine


OK täielik variant sisaldab konkreetse ettevõtte juhtimisel oluliste oskuste käitumuslikke kirjeldusi kriitiliste situatsioonide kaupa (iga oskuse puhul on kirjeldatud olulisemad olukorrad, kus oskus peaks ilmnema ja juhi soovitavad ning ebasoovitavad käitumisviisid).

Lühivariant ehk tutvumisvariant annab lühiülevaate oluliste oskuste ilmnemisest käitumises (näidates, mis viitab oskuse esinemisele või puudumisele).

Oskuste Kaart võimaldab:

 • täpsustada ja prioritiseerida ootusi juhtide suhtes olenevalt ettevõtte eesmärkidest (määratleda võtmetegevusi)
 • olla juhtide värbamisel abiks kriitiliste situatsioonide modelleerimisel ja soovitavate käitumisviiside leidmisel (nt intervjuude või käitumisülesannete abil)
 • olla abiks arenguvestluste läbiviimisel
 • olla abiks juhtide hindamisel
 • olla abiks juhtide arendamisel, aidata valida koolitajat ja pidada temaga läbirääkimisi (arendamise eesmärgiks võiks olla soovitavate käitumisviiside sagenemine kriitilistes situatsioonides)
Oskuste Kaartide koostamise käigus toimunud arendusseminaridel osalenud nimetasid OK võimalike kasudena veel: 
 • juhtimisstiilide, -kultuuri ja -käitumise ühtlustumist organisatsioonis
 • juhirolli selgemat määratlemist, alluvate kindlustunde suurenemist
 • läbipaistvuse suurenemist juhtide valikul, hindamisel, arendamisel; selgemate arengusuundade määratlemist
 • juhtidel realistlikuma enesehinnangu saavutamist ja enesearengu täpsemat eesmärgistamist
 • usalduse kasvamist
 • karjääri teadlikumat planeerimist

Oskuste Kaardi koostamine toimub tihedas koostöös tellija esindajatega, projekti käigus viiakse läbi vähemalt 2-3 arendusseminari firma juhtkonna ja võtmeisikutega ettevõtte juhtimiskultuuri analüüsimiseks, keeruliste juhtimissituatsioonide ja nende lahendamisel oluliste oskuste selgitamiseks.