Personaalne hindamine

Personaalne hindamine on mõeldud inimestele, kes soovivad rohkem teada saada enda, oma isiksuseomaduste, võimete, kompetentside, tugevuste ja arenguruumi kohta.

Personaalne hindamise tulemusena saab inimene kirjaliku kokkuvõtte enda hindamistulemustest ning hindamisprotseduur sisaldab tagasisidevestlust konsultandiga, kes aitab kaardistada inimese tugevusi ja arenguruumi.


Personaalse hindamise protseduur sisaldab:

Üldvõimekuse testi (IQ tüüpi), mis näitab mõtlemisprotsesside kiirust ja täpsust stressiolukorras (sisaldab 50 sõnalis-loogilist, geomeetrilist ja aritmeetilist ülesannet).

Tavalises igapäevatöös prognoosib selle testi tulemus võimet langetada kiirelt õigeid otsuseid, lahendada optimaalselt keerulisi ettetulevaid situatsioone (eriti ajasurve tingimustes) ja õppimise kiirust.

Isikuomaduste testi, mis näitab inimese viit põhilist isikuomadust: neurotism, ekstravertsus, avatus (mis omakorda jagunevad alaskaaladesse); sihikindlus ja leplikkus. Isikuomadused on kaasasündinud ja muutuvad elu jooksul vähe.

Käitumuslikku intervjuud, mis lähtub inimese tööst või tema ootustest (mida enda kohta soovitakse teada), et selgitada hinnatavate teadmisi, oskusi, kogemusi ja hoiakuid prognoosimaks toimetulekut tulevikus. Käitumusliku intervjuu käigus täpsustatakse, missigiste situatsioonide lahendamine ja milliste partneritega suhtlemine on hinnatava jaoks keeruline ning mis on hinnatava tugevused.

Käitumisülesannet, mis modelleerib kriitilisi suhtlemissituatsioone. Käitumisülesande eesmärk on hinnata olulisemate ja keerulisemate oskuste avaldumist käitumises.

Tagasisidevestlust, mille viib läbi SELF II konsultant, kes kommenteerib hindamiskokkuvõtet ning vastab tekkinud küsimustele. Samuti aitab ta hinnataval kaardistada enda tugevusi ja arenguruumi.

Hindamisprotseduuri läbimine võtab ca 3 tundi + 1,5 tundi (tagasisidevestluseks).

Hindamise tulemusena saab inimene kirjalikud hindamiskokkuvõtted, mis sisaldavad kahe testi tulemusi ning intervjuu ja käitumisülesande kommentaare.