Eesmärgistamine


Tellimisel komplekteeritud grupile


Koolituse eesmärk on osalejate eesmärgistamisvõime suurendamine, eesmärgipärase tegutsemise osakaalu suurendamine kogutegutsemises ning eesmärgipärase tegutsemise oskuste arendamine.

Koolituse tulemusena suudavad osalejad paremini püstitada mõõdetavaid eesmärke ning teha eesmärke püstitades koostööd. Lisaks suudavad osalejad alluvaid ja kolleege eesmärkide saavutamisse tulemuslikumalt kaasata.


Koolituse temaatika:

  • Eesmärgistamise olulisus ja põhimõtted. Eesmärgistamise viisid.
  • Ettevõtte taustsüsteemi arvestamine ehk kas ja millistest väärtustest lähtuda eesmärgi loomisel.
  • Uute ideede ja eesmärkide tutvustamine meeskonnale, teiste kaasamine eesmärgistamise protsessi.
  • Eesmärgistamise meetodid (nt. SMART).
  • Firma, allüksuste ja isiklike eesmärkide kooskõlastamine.
  • Teiste kaasamine eesmärgipärasesse tegevusse. Personaalse vastutuse suurendamine toetudes proaktiivsele mõtteviisile.
  • Eesmärkide saavutamise jälgimine ning vajadusel eesmärgi või tegevusplaani korrigeerimine. 


Kasutatavad õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupiarutelud, ajurünnakud, harjutused, individuaalsete eesmärkide püstitamine.

Koolituse kestus 2 päeva (16 akadeemilist tundi).

Grupi suurus 7-12 inimest.

Õppematerjalid ja järelmaterjalid kõigile, lõpetajatele tunnistused.