Otsustamine


Tellimisel komplekteeritud grupile

Koolituse eesmärgiks on arendada osalejate otsustamisoskusi ning tõsta otsustamisega seotud enesekindlust.

Koolituse tulemuseks on osalenute otsustamisoskuste tõus ja otsuste kvaliteedi paranemine ning ühtlustumine. Otsustusprotsessi aluseks olevad hoiakud muutuvad homogeensemaks, areneb osalenute kontseptuaalse mõtlemise kompetents. Teadvustatakse ja ületatakse piiranguid otsustamisel ja otsuste täidesaatmisel.


Koolituse temaatika:

  • Organisatsiooni eesmärgid ja prioriteedid, nende seos minu isiklike eesmärkide ja prioriteetidega, neist mõlemast lähtumine igapäevatöös
  • Olulise ja vähemolulise kiire eristamine (nii kirjalikes dokumentide kui suulistes aruteludes)
  • Otsustuskindlus ja enesekindlus
  • Terviklik otsustusprotsess: ratsionaalsed otsustamistehnikad ning emotsioonide ja intuitsiooni arvestamine otsustamisel
  • Ühistele positsioonidele jõudmine ning nende formuleerimine
  • Otsuste esitamine nii organisatsioonis kui väljaspool
  • Tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, info avatud jagamine  


Koolitusel kasutatakse eelnevalt ettevalmistatud näidisjuhtumeid (case'e). Näidisjuhtumite koostamisel lähtutakse organisatsiooni reaalsetest otsustamise lugudest, samuti kaasatakse ettevalmistusse tellija esindaja(d).

Kasutatavad õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupiarutelud, ajurünnakud, harjutused, individuaalsed otsustamisharjutused.

Koolituse kestus 2 päeva (16 akadeemilist tundi).

Grupi suurus 7-12 inimest.

Õppematerjalid ja järelmaterjalid kõigile, lõpetajatele tunnistused.