Kvaliteedisusteem

KLIENDISUHETE KVALITEET

Klientidega suheldes peame oluliseks partnerlust ja kõigi osapoolte kasu

 • arendame autentseid, avatud ja pikaajalisi suhteid klientidega, mis võimaldavad ausat tagasisidet
 • hindame vastastikust valmisolekut suuremaks pingutuseks ühise eesmärgi saavutamisel
 • oleme valmis vastu tulema teise poole jaoks tähtsates asjades, kui see ei kahjusta kvaliteeti mingis teises valdkonnas
 • peame oma kokkulepetest kinni ja ootame sama ka oma partneritelt
 • otsime, loome ja hindame loovust ja sünergiat koostöösuhetes
 • peame oluliseks head vastastikust kättesaadavust, operatiivsust ja ladusat infovahetust
 • arendusprogrammi kavandades arvestame alati konkreetse kliendi vajaduste ja iseärasustega

SELF II poolt läbi viidud koolituste ja konsultatsioonide tulemusena tõuseb osalejate enesekindlus, arenevad vajalikud oskused ja hoiakud, vallandub uus energia ja suureneb spontaansus, käitumine muutub, suhted arenevad

 • kaasame tellijaorganisatsiooni esindajaid ja juhte võimalikult palju arendusprojekti tellimisse
 • uurime osalejate eelnevaid kogemusi ja teadmisi koolitusega seotud valdkonnas
 • häälestame osalejaid enne koolituse toimumist
 • kasutame aktiviseerivaid, vaheldusrikkaid ja kohaseid täiskasvanukoolituse meetodeid
 • lisaks teadmiste jagamisele kasutame praktilist harjutamist ja situatsioonide läbimängimist
 • loome avatud ja sünergilise õhkkonna, mis soodustab õppimist ja arenemist
 • õppeprotsessis hoiame kõiki kaasatuna, keegi ei saa jääda kõrvale
 • kasutame kõiki asjaosalisi arendusprojektis kui väärtuslikke ressursse
 • panustame arendusprotsessi enamasti kahe treeneri energia, vastastikuse inspireerimise ja eeskujuliku koostöö mudeli
 • suuname grupidünaamika juhtimise kaudu energia arendusprotsessile ja võimaldame igaühel sellesse panustada ja sellest õppida (ka vastuseisu läbitöötamise abil)
 • teeme selgeks konfliktid ja vastuseisud ning töötame lahenduse suunas
 • leiame arendamiseks kohase viisi sõltuvalt sellest, millises seisus osalev grupp oma arengus on ja mida vajab
 • panustame üksteise inspireerimisse ja täiendamisse, et arenguprotsessis vallanduksid piisavad loomeenergiad ja spontaansus
 • õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessi hoolika kavandamise ning täpse ja kohase elluviimise tulemusena andekate koolitatud professionaalide poolt tekib koolitustel ja konsultatsioonidel planeerimata lisaväärtus
 • iga õpilane saab kangelaseks oma arenguloos

KOOLITAJATE, KONSULTANTIDE JA METOODIKA KVALITEET

Me valime andekaid koolitajaid-konsultante ning toetame nende arengut mitmekesistel järeleproovitud viisidel suurepärasuse suunas. Lähtume parimatest meile teadaolevatest metoodikatest ja täiendame neid pidevalt kaasaja teaduse saavutustest ning parimast praktikast lähtuvalt.

 • kõik SELF II koolitajad on läbinud koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppekursuse ja omavad riiklikku suhtlemistreeneri kutset või on seda taotlemas

 • SELF II konsultante arendatakse firmasiseselt kogenumate kolleegide toetusel ja juhendamisel, konsultantidel on riiklik kutse või sellega võrreldav rahvusvaheline kvalifikatsioon

Meie koolitajate ja konsultantide kvalifikatsiooni hoitakse ja neid arendatakse spetsiaalse firmasisese arendustööga

 • sisekoolitused
 • arenduspäevad ja -laagrid, supervisioonid
 • individuaalne nõustamine ja juhendamine
 • kovisioonid
 • individuaalsed arenguülesanded + teraapiakoolitustel osalemise toetamine

 • igal SELF II koolitusvaldkonnal on juhtiv koolitaja, kes hoiab ennast kursis uusima oskusteabega ja vastutab valdkonna arendamise eest

 • meie koolitajad ja konsultandid täiendavad ennast pidevalt mitmekesistel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel

 • me arendame pidevalt nii oma organisatsiooni, metoodikaid kui oskusteavet ning täiendame koolitusprogramme ja jaotusmaterjale jooksvalt ja enne iga projekti lähtuvalt tellija probleemidest, arenguvajadustest, kriitilistest situatsioonidest ning koolituse oodatavatest tulemustest.

 • oma metoodikate ja oskusteabe arendamisel toetume algallikatele ning võimalusel teeme koostööd metoodikate loojatega.

 • SELF II on Eesti Koolitusfirmade Liidu liige.

Korralduse kvaliteet

SELF II koolituste ja konsultatsioonide professionaalne korraldus tagab maksimaalse võimaliku kasu arendusse investeeritud ajast

 • loome positiivse eelhäälestuse koolitusele (eelkiri, eelintervjuud, kontaktisik)
 • tagame koolituste kvaliteetse korralduse
 • koostöös ja dialoogis arenduse tellijaga vähendame miinimumini arendamist ja arenemist segavad tegurid
 • teame, järgime ja selgitame arenemist soodustava keskkonna loomiseks vajalikke tingimusi
 • arvame, et läbimõeldud pauside ja lõunate korraldus toetab arenemisprotsessi ning loob positiivset emotsiooni
 • lahendame kiirelt ja sujuvalt ootamatud takistused ja probleemid enne koolitust ja koolituse ajal
 • lähtume koolituskohtade planeerimisel kindlatest kõrgetest standarditest, mis toetavad arenemist
 • aitame kaasa õhtuste ühistegevuste korraldamisele ja jagame sellekohast informatsiooni