Kompetentsimudelite koostamise protsess

  • Ekspertide töögrupi või gruppide moodustamine töö asjatundjatest.
  • Organisatsiooni missiooni, eesmärkide ja struktuuri üle vaatamine. Organisatsiooni edukuse seisukohalt kõige olulisemate tegevuste kaardistamine.
  • Töökirjelduste ülevaatamine, määramaks peamisi tegevusvaldkondi, vastutusala ja oodatavaid tulemusi.
  • Kriitiliste situatsioonide ja võtmetegevuste kaardistamine iga ametikoha kohta.
  • Töö seisukohalt kriitiliste kompetentside kaardistamine ja võrdlemine mõne kompetentside sõnastikuga
  • Kompetentside kaalumine, suhtelise olulisuse hindamine töö soorituseks
  • Lõpliku kompetentside nimekirja koostamine
  • Iga valitud kompetentsi jaoks käitumiskirjelduste skaala koostaime, mis võimaldab hinnata kompetentsi taset
  • Mudeli testimine ja vajadusel korrigeerimine

Mudeli loomise protsessis võib osutuda vajalikuks korduvalt korrata kaardistamisi või kaalumisi kuni töötava mudeli valmimiseni.