Kovisioon

Mis on kovisioon? Kovisioon (ingl k co-vision) on meetod, mille raames kolleegid saavad üksteist toetada ja ergutada edasi arenema.  Kovisioonigrupp on mõeldud selleks, et üksteist julgustada, koos leida lahendusi võimalikele probleemidele ja üheskoos rõõmustada õnnestumiste üle. Kovisioonigrupi suurus ei ole otseselt piiratud ja põhimõtteliselt võib see toimuda ka vaid kahe sarnast kogemust omava kolleegi vahel.

Mille puhul võiks kaaluda kovisioonigruppide käivitamist? Kovisioonigruppi on oodatud töötajad, kes omavad ühist kogemust, enamasti seondub see mõne uue rolli omandamisega (nt mentor, juht jt), mis ongi kovisioonigrupiga liitumise eelduseks. Seetõttu on kovisiooni otstarbekas rakendada mõnede teiste arendustegevuste tõhususe toetamiseks, näiteks koolituse efekti suurendamiseks ja kinnistamiseks (nt kovisioonigrupp uutele müügiinimestele; enesearengukursuse läbinutele vms) või organisatsioonis uue rolli omandanute toetamiseks (nt uued juhid, mentorid jt). 

Kovisooni võimalikke kasusid:

  • organisatsiooni ja meeskonna ühtsuse kinnistamine
  • läbipõlemise ennetamine (võimalus pingeid ventileerida ja toetust saada)
  • elust, koolitustelt jm omandatud oskuste ja teadmiste kinnistamine ja jagamine; valmisoleku suurendamine edasiseks arenguks
  • sotsiaalsete oskuste arendamine
  • rolliteadlikkuse ja otsustamisjulguse kasv
  • uute suhete kujunemine inimeste vahel

Tegevused kovisioonigrupis Põhilisteks tegevusteks kovisioonigrupis on oma tunnete ja mõtete jagamine ning konkreetsete juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse kovisioonigruppides kõige sagedamini case-study`t ehk juhtumite arutelu, aga ka erinevaid loovmeetodeid tutvumise ja teemale häälestumise eesmärgil.  Kovisiooni grupid võivad korraldada ka avatud kohtumisi, millest on oodatud osavõtma ka inimesed, kes ise sarnast kogemust hetkel ei jaga (nt kohtumine menteedega).

Kovisiooni teoreetilisi lähtekohti Kovisioon lähtub võrgustikutöö ja eneseabi teooriatest, millest lähtuvalt on oluline kovisioonis gruppides osalejate:

  • ühine kogemus ja sellest tulenev resonants (kogemuste haakuvus)
  • vabatahtlikkus
  • võrdsus grupiliikmetena

SELF II omab kogemusi kovisioonigruppide käivitamisega seoses erinevates organisatsioonides ning on valmis vastavat teenust pakkuma.