Kovisioon ja supervisioon

Kovisioon on grupiline arengumeetod, mille raames sarnase töö tegijad või sarnase rolli täitjad saavad üksteist toetada ja ergutada kogemustest õppima. Kovisioonigruppe luuakse selleks, et üheskoos mingi töörolli täitjana areneda, võimalikele probleemidele või keerukatele situatsioonidele lahendusi otsida ja õnnestumiste üle rõõmustada.

Kovisioon põhineb ideel, et inimesed toetavad üksteise arengut, kui selleks luuakse sobiv keskkond ja tingimused. Kovisiooni eesmärkideks on:

  • anda sarnaseid tööülesandeid täitvatele inimestele võimalus üheskoos aeg maha võtta, kogemusi vahetada ja töös ette tulnud probleeme arutada ning selle kaudu üksteist toetada ja ennetada läbipõlemist
  • äratada tööalast initsiatiivi ja saada ideid organisatsiooni arendamiseks

Kovisiooni eesmärkide saavutamise juures on oluline:

  • avatud ja usaldusliku grupiõhkkonna kujunemine
  • kovisioonigrupis osalejate

–         ühine kogemus ja sellest tulenev resonants (kogemuste haakuvus)

–         vabatahtlikkus

–         võrdsus grupis

Supervisioon on arendusmeetod, mille eesmärgiks aidata inimestel olla heas töötegemise vormis. Supervisioon aitab näha ressursse ja teadvustada kasvuruumi superviisori juhendamisel. Supervisiooni eesmärgid on:

–         teadvustada oma õnnestumiste ja ebaõnnestumiste tagamaid ning põhjusi,

–         leida oma piiranguid ja kavandada viise nende ületamiseks,

–         leida uusi lahendusi keerukates tööalastes olukordades,

–         muuta kogunenud pinged spontaansuseks,

–         suurendada meeskonna ühtsust, vastastikust toetust ja eesmärkide saavutamise tõenäosust.

SELF II pakub professionaalset arengutoetust kovisioonisüsteemi käivitamisel ja supervisiooni või kovisiooni läbiviimisel.

Grupis kuni 16 osalejat.

Tellimiseks sisekoolitusena.