Mentorioskuste koolitus

Mentorioskuste koolituse eesmärgiks on arendada ja täiendada osalejate juhendamisoskusi ning rolliteadlikkust mentorina.

Koolituse tulemusena valdavad (tulevased) mentorid paremini oma rolli, oskavad püstitada oma tegevusele eesmärke ja tajuvad oma vastutust töötajate arendamisel. Koolitusel osalejad teadvustavad oma tugevusi ja piiranguid mentoritena ja täiendavad mentoritööks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Teemad koolitusel:

• Mentorluse olemus ja eesmärk. Mentoritöö eetika.

• Mentori roll, peamised selle edukaks täitmiseks vajaminevad psühholoogilised oskused ja hoiakud.

• Arendamisoskuste skaala, arendamisoskuste valik töös menteedega.

• Mentorluskokkuleppe sõlmimine, ootuste selge väljendamine, vastutuse jagamine menteedega.

• Mentorlusprotsessi ülesehitus.

• Peamised juhendamistehnikad (sh. coaching) ning nende kasutamine töös mentorina.

• Tagasiside, selle eesmärgid ja põhimõtted mentori töös. Raskete kõneluste läbiviimise põhimõtted.

• Mentoritöös esinevate probleemsete olukordade kaardistamine, ideed nende lahendamiseks.

• Arengutakistused ja arengu toetamine.

• Eneseanalüüs mentorina, individuaalsete arenguülesannete püstitamine koolituse ning jätkupäeva vaheliseks ajaks.

• Mentorluskogemuste analüüs

• Mentoritöös ette tulevate keeruliste olukordade lahendamine.

• Mentori enesejuhtimine, ülepinge ja läbipõlemise vältimine.

• Individuaalsete arenguülesannete püstitamine edasiseks arenguks mentorina.

Meetodid:

lühiloengud, töö õppematerjalidega, grupiarutelu, ajurünnakud, demonstratsioonid, harjutused (sh rollimängud ja videotagasisidega harjutused).

Soovi korral võime aidata käivitada või arendada mentorlussüsteemi ettevõttes.

Koolitus kestab minimaalselt 16 akadeelmilist tundi (2 koolituspäeva).

Grupi suurus 7 – 12 inimest. 

Tellimiseks sisekoolitusena.