Enesejuhtimine

ENESEJUHTIMINE

SELF II lähenemist enesejuhtimisele iseloomustab see, et enesejuhtimise teema on enamasti kõigi teiste koolituste sees, sest püsivate muutuste saavutamiseks ei piisa vaid oskuste või teadmiste tasandist –arendada tuleb ka hoiakuid, tähendusi ja emotsioone.

Enesejuhtimist kui valdkonda võib iseloomustada järgmiselt:

 • Koolitusel on võimalus keskenduda mõnele kitsamale enesejuhtimise teemale (nt stressijuhtimine ja läbipõlemise ennetamine, ajajuhtimine vm)
 • Tegeleme nii konkreetsete enesejuhtimise alaste oskustega (nt planeerimine, otsustamine, enesekindlus väljenduses jne) kui ka eneseteadlikkuse tõstmisega üldisemalt (Kes ma olen? Kuidas toimin?)
 • Varieerub teema käsitlemise „sügavus“ – situatsiooni- või rollikesksetest koolitustest varjatud teemade ja süvaprobleemide (nt. muutumisimmuunsuse) käsitlemiseni;
 • Lähtume parimatest teaduslikult tõestatud ja praktikas kinnitust leidnud käsitlustest enesejuhtimise kohta.

Uuemad seisukohad:

 • Lisaks humanistlikule ja psühhodramaatilisele psühholoogiale oleme integreerinud uusimat analüütilise koolkonna oskusteavet (M. Kets de Vries jpt),
 • Kuna enamus püsivaid muutusi nii organisatsioonides, gruppides kui individuaalsel tasandil hõlmavad enesejuhtimist, siis kõik SELF II projektid sisaldavad enesejuhtimise elemente.
 • Enesejuhtimise arendamisel oleme varasemast terviklikumad – kasutame teadlikumalt ja julgemalt paremat ajupoolkera kaasavaid arendusmeetodeid.

Kaasaegses efektiivsusele suunatud maailmas võib tekkida töötajatel inimestena palju erinevaid probleeme.

Peamiselt väljenduvad need kas liigse stressi või ajapuudusena, kuid harvad pole ka motivatsiooni- ja väärtustega seotud (nt milleks see kõik?), suhetega seotud (nt kuidas selliste inimestega üldse on võimalik asju ajada?) ja enesearenguga seotud küsimused (nt kuhu ja kuidas edasi areneda?). 

Iga inimese eduka ja õnneliku elu võti leidub tema enesejuhtimises. Inimene on üks tervik, mis hõlmab nii tema mõistust, tundeid kui keha.

SELF II enesejuhtimise koolituste põhisõnum:

Selleks, et oma elu edukalt elada, omada tähendusrikkaid suhteid ja ka teiste juhtimisega toime tulla, on oluline õppida ennast tundma ja juhtima.

Koolituste eesmärgiks on osalejate enesejuhtimisoskuste ja eneseanalüüsioskuste arendamine, mis aitab neil arendada oma spontaansust, saada rohkem/mõjusamalt iseeneseks, leida harmooniat oma rollides ning tõsta oma enesehinnangut. Osalejad jõuavad lähemale tundele, et nende elu on nende kontrolli all ja meeldib neile.

Koolitusprotsessi tulemusena mõistavad osalenud paremini oma erinevaid rolle ja suudavad need enda jaoks sobivamateks kujundada. Nad saavad julgust püstitada uusi väljakutsuvaid eesmärke ning neid (teiste abil) ellu viia

Enesejuhtimiskoolituse lähtekohti:

 • Kaasajal on töötaja üheks põhiliseks töövahendiks tema isiksus. Enesega tuleks hästi läbi saada. See ei ole üksnes ratsionaalne tegevus.
 • Parem enesejuhtimise tase – enese motiveerimine, kiire otsustamine, stressiga toimetulek – tagab parema soorituse.
 • Inimestel, kes ühte rolli (tavaliselt töörolli) teistest oluliselt rohkem väärtustavad, esineb sagedamini läbipõlemist. Oluline on teadlikult arendada ka teisi rolle.
 • Inimene on seda edukam ja tervem, mida rohkem on tal erinevaid rolle enese suhestamiseks teiste inimestega.
 • Spontaansuse suurenemine vastandina liigsele kaalutlemisele või impulsiivsusele teeb meeleolu rõõmsaks ja suhted teistega heaks.

Koolituste täpne ülesehitus, temaatika ning ajakava koostatakse lähtuvalt tellija vajadustest.

Inspireerimiseks mõned koolituste teemad:

 • Ajajuhtimine
 • Eesmärgistamine
 • Tunnete juhtimine
 • Stressijuhtimine
 • Tööstessi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine
 • Proaktiivsus
 • Enesejuhtimine suhtlemisel (nt läbirääkimistel, juhtimissituatsioonides, jne)
 • Positiivne psühholoogia ja teadvelolek
 • Kuidas saavutada oma eesmärke?
 • Muudatustega toimetulek
 • Psühholoogilise kapitali kasvatamine
 • Oma loo leidmine
 • Töörõõmu leidmine

Koolitusgrupi suurus on kuni 16 inimest.

1-3 päevaste (2+1) koolitustsüklitena.

Tellimiseks sisekoolitusena.