Enesekehtestamine ja teiste mõjutamine

ENESEKEHTESTAMISE JA TEISTE MÕJUTAMISE KOOLITUSED

Traditsiooniliselt pakume

 • enesekehtestamistreeningud väikestes gruppides, kus on võimalik proovida ja harjutada enese jaoks oluliste kehtestamissituatsioonide lahendamist ning saada arendavat tagasisidet
 • kujundame õpikeskkonna, mis toetab õppimist nii koolitajate ja kaaslaste tagasisidest kui videotagasiside abil
 • tegeleme nii enesekehtestamist toetavate või takistavate hoiakutega kui ka enesekehtestamisoskustega
 • uue aja- ja asjakohase teadmise loomine erinevate inimeste kogemuste põhjal

Uuemat 

 • rohkem harjutusi ja eneseanalüüsi seoses kehtestamise emotsionaalsete baaskomponentidega (kehtestamisprotsessis käivituvate tunnetega, uskumustega ning enesehinnanguga)
 • kaasaegsete psühholoogiateadmiste arvestamine mõjutamisel

Juhtiv koolitaja Vahur Murutar

Videotreening

Treeningu eesmärgiks on ennast kehtestava mõtteviisi ja enesekehtestamis-  ning teiste mõjutamise oskuste arendamine.

Kursuse tulemusena suudavad osalejad täpsemalt analüüsida enese ja oma suhtlemispartnerite käitumist ning valida mõjusamaid suhtlemisviise. Kursuslased omandavad enesekehtestamise põhitehnikad ja saavad teada mõned võtted, kuidas end agressiivse või manipuleeriva partneriga suheldes kindlamalt ja mugavamalt tunda. Kursus õpetab kujundama häid koostöösuhteid.

Teemad:

 • suhtlemisetapid, nende mõju suhtlemisprotsessile; huvi äratamine ja psühholoogilise kontakti loomine 
 • mõjutamiskompetents, selle tasemed, otsene ja kaudne mõjutamine 
 • alistuv, agressiivne ja kehtestav käitumine 
 • enesekehtestamise põhitehnikad: selge eneseväljendamine ja partnerite aktiivne kuulamine, võitja-võitja mõtteviis 
 • aktiivse kuulamise tehnikate kasutamine partneri ootuste selgitamiseks 
 • veenmine, ja äraütlemine 
 • teise inimese käitumise muutmine, positiivne ja negatiivne tagasiside 
 • tüüpilised manipuleerimisvõtted, manipulatsioonidele ja agressioonidele vastamise tehnikad 
 • hakkamasaamine vastuseisuga

Kursuse kestus 2 päeva, võimalik 2+1-päevane variant.

Teooria, töö infomaterjalidega, arutelu, ajurünnakud, harjutused (sealhulgas videoharjutused) ja analüüs.

Grupis 7-12 inimest.

Tellimiseks sisekoolitusena.