Koolitajakoolitus

Koolitajakoolitus on mõeldud kõigile neile, kellel tuleb kokku puutuda teiste koolitamise ja arendamisega. 

Koolitajakoolitusel õpitakse tundma ja arvestama

 • täiskasvanud õppija iseärasusi
 • peamisi koolitamisel olulisi protsesse (õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsesse) ning harjutatakse peamisi koolitamisel olulisi oskusi ja eesmärgikohaste tulemuslike õpetamismeetodeid. 

Kursuse eesmärgiks on arendada osalejate koolitamisoskusi ning õpetada saavutama paremaid tulemusi koolitajana efektiivsete koolitusmeetodite abil. 

Teemasid:

 • Kaasaegsed seisukohad õppimise ja õpetamise kohta, terviklik õppimine
 • Täiskasvanud õppija iseärasused
 • Täiskasvanute koolitaja rollid ja ülesanded ning nende täitmisel olulised oskused ja hoiakud
 • Õppimiseks soodsate tingimuste loomine, õpetamise eesmärgistamine
 • Olulised protsessid õpetamisel
 • Grupiprotsesside arvestamine koolitusel
 • Arengutakistused ja vastupanu, toimetulek nendega
 • Koolituse ettevalmistamine
 • Koolituse alustamine ja eesmärgistamine, õppijate motiveerimine
 • Informatsiooni edastamine koolituste käigus, sh enese selge väljendamine, näitlikustamine, koolitusmaterjalide koostamine
 • Õppimist soodustavad õpetamisviisid, aktiviseerivad meetodid koolitatavate kaasamiseks (interaktiivne loeng, demonstratsioonid, grupitööd, ajurünnakud, harjutused)
 • Harjutuste kasutamine (st harjutuste valik, “soojendus” harjutusteks, instrueerimine, tagasisidestamine)
 • Koolituse lõpetamine, koduülesannete kasutamine
 • Koolitaja järeltöö

Koolitajakoolituse läbinu

 • tunneb täiskasvanute koolitaja rolle ja ülesandeid
 • oskab püstitada koolituse eesmärke ja koostada grupi vajadustest lähtuvat koolitusprogrammi
 • oskab valmistudes planeerida oma tegevusi ja häälestada koolitatavaid koolitusele
 • tunneb ja arvestab grupiviisilise koolitamise eripärasid , oskab mõjutada grupiprotsesse õppimise tulemuslikkuse toetamiseks
 • tunneb ära osalejate vastupanu ja oskab sellega konstruktiivselt toime tulla
 • oskab anda ja ka vastu võtta tagasisidet
 • oskab säästa iseennast koolituse käigus, vältida stressi ja vähendada pingeid

 Tellimiseks sisekoolitusena.