TÄNA 25 AASTAT TAGASI

Nagu koltunud dokumentidest selgub, võttis kooperatiivi astuda soovivate kodanike üldkoosolek 9.oktoobril 1989.aastal vastu tootmis- ja teeninduskooperatiivi “Self” põhikirja. Kooperatiiv lubas oma tegevuses lähtuda NSV Liidu seadusest “Kooperatsiooni kohta NSV Liidus” ja rahuldada vabatahtlikult rahvamajanduse ja elanike vajadusi teenuste järele. Eesmärgiks seati osaleda ka välismajanduslikus tegevuses, et luua vajalikke võimalusi teaduslik-tehnilise progressi kiirendamiseks.

22. novembril andis Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee korralduse registreerida kooperatiivi põhikiri ning määras kooperatiivi tuludest kohalikku eelarvesse makstava tulumaksu protsendiks esimesel tegevusaastal 3%.

1990. a jaanuaris välja antud kviitungitest nähtub, et asutajad maksid sisseastumismaksu 100 rubla.

Tollal valmistasime õppematerjale ette annetatud kirjutusmasinal ja trükkisime Tallinnas. 

Esimese olulisema investeeringuna hankisime unikaalse Tartus toodetud numbrimäluga telefoni.

Läbi viisime peamiselt testimisi, suhtlemis- ja läbirääkimistreeninguid alustavatele ettevõtjatele ja enesearendamisest ning uutest väljakutsetest huvitatud juhtidele, peatselt lisandusid loovustreeningud.

1990. a veebruaris saime ametliku pahameeleavalduse ühe kõrgema kooli psühholoogiakateedri juhatajalt, kes oli mures, et “kamp agressiivseid algajaid” võib kahjustada soliidse psühholoogiateaduse mainet. 

1992. a lõi toonase kooperatiivi aktiivsem osa aktsiaseltsi SELF II.