Mentorioskuste koolitus

Mentorioskuste koolituse eesmärgiks on arendada ja täiendada osalejate juhendamisoskusi ning rolliteadlikkust mentorina.

Koolituse tulemusena valdavad (potentsiaalsed) mentorid paremini oma rolli, oskavad püstitada tegevuse eesmärke ja vastutust töötajate juhtimisel ja arendamisel. Kursusel osalejad teadvustavad oma piiranguid mentoritena ja täiendavad mentoritöös vajalikke teadmisi ning oskusi

Eeltöö

Intervjuud sihtgrupi liikmetega arenguvajaduse täpsustamiseks (keerukamate situatsioonide esialgseks kaardistamiseks) ja lisamotiveerimiseks. Eelülesanne e-posti teel oma senise juhendamiskogemuse analüüsimiseks (ja häälestuseks koolitusele).

Temaatika 2-päevasel põhikursusel

 • Mentorluse olemus ja eesmärk. Mentoritöö eetika.
 • Mentori roll, peamised selle edukaks täitmiseks vajaminevad psühholoogilised oskused ja hoiakud.
 • Peamised juhendamistehnikad ning nende kasutatavus töös mentorina.
  • aktiivne kuulamine,
  • selge eneseväljendus,
  • vastupanuga toimetulek
 • Arendamisoskuste skaala, arendamisoskuste valik töös menteedega.
 • Mentorluskokkuleppe sõlmimine, ootuste selge väljendamine, vastutuse jagamine menteedega.
 • Mentorlusprotsessi ülesehitus.
 • Tagasiside, selle eesmärgid ja põhimõtted mentori töös. Raskete kõneluste läbiviimise põhimõtted.
 • Mentoritöös esinevate probleemsete olukordade kaardistamine, esimesed ideed nende lahendamiseks.
 • Arengutakistused ja arengu toetamine.
 • Eneseanalüüs juhendajana, individuaalsete arenguülesannete püstitamine jätkupäeva eelseks ajaks.

Jätkupäeva teemad

 • Mentorluskogemuste analüüs
 • Mentoritöös ette tulevate keeruliste (sh konfliktsete) olukordade lahendamine.
 • Mentori enesejuhtimine, läbipõlemise vältimine.
 • Individuaalsete arenguülesannete püstitamine edasiseks.

Grupi suurus 7 – 12 inimest.

Koolituse läbiviimisel kasutatakse efektiivseid täiskasvanukoolituse meetodeid: lühiloengud, töö õppematerjalidega, grupiarutelu, ajurünnakud,demonstratsioonid, harjutused, sh rollimängud ja videotagasisidega harjutused.

Õppematerjalid kõigile, lõpetajatele tunnistus.

Soovi korral võime aidata käivitada või arendada mentorlussüsteemi ettevõttes.