Väärtuspõhisest juhtimisest

Organisatsiooni põhiväärtused on tõekspidamised, millest organisatsiooni liikmed oma tegevustes lähtuvad.

Väärtuspõhine juhtimine tähendab oluliste väärtuste sõnastamist organisatsioonis, nende pidevat kommunikeerimist organisatsiooni huvigruppidele ning väärtuste järgimist organisatsiooni kõigis tegevustes.

Põhiväärtused juhtimisinstrumendina peaksid:

  • Suunama organisatsiooni liikmete käitumist
  • Eristama organisatsiooni konkurentidest
  • Tekitama töötajates ühtekuuluvustunde
  • Toetama ühtse organisatsioonikultuuri teket
  • Korrastama tegevusprotsesse
  • Looma mainet ja usaldusväärsust

Organisatsiooni väärtusi tajuvad töötajad eelkõige oma juhtide väärtuste ja käitumise kaudu. Oluline tegur väärtuspõhise juhtimise juures on ka töötajate pühendumus organisatsioonile. Väärtused avalduvad kõige eredamalt sisseelamisperioodil. Sellel ajal ahmitakse suurel määral igasugust infot, olulisim aga antakse edasi legendide ja lugude kaudu.

Kõik töötajad toovad igal hommikul endaga tööle kaasa hulga väärtuslikke võimeid, teadmisi ja oskusi, kuid lisaks sellele tuuakse tööle ka oma väärtushinnangud, põhimõtted ja hoiakud. Laias laastus võib öelda, et töötaja väärtus ettevõtte jaoks sõltubki eelkõige neist kahest tegurist.

Kui töötaja väärtusmaailm ei sobi tööandja omaga, siis väärtusi loova töötajana pole teda ettevõtte jaoks sisuliselt olemas. Nii tuleb töötaja väärtusmaailma käsitleda võtmeküsimusena, sest see määrab töötaja väärtusest ära rohkem kui mingi konkreetse teadmise või oskuse olemasolu.

Siin võib peituda ka ettevõtte suurim personalirisk – seda juhul, kui töötajaskonna väärtused, hoiakud ja suhtumised töötavad vastu ettevõtte põhiväärtustele ja tegevuspõhimõtetele. See toob veelkord välja, kuivõrd olulist rolli mängib ettevõtte edukuse seisukohalt firmakultuuri kasutamine juhtimisinstrumendina.

Eduka väärtuspõhise juhtimise peamisi eeldusi ongi, et ettevõtte põhiväärtused on latentselt põimitud kõikidesse tegevusvaldkondadesse. Ükskõik, kas kommunikeerime finants- või kliendimõõdet, tegevusmeisterlikkuse või personali mõõdet, igal sammul peab kuskil sisimas jääma kõlama, et just need põhiväärtused ja tegevuspõhimõtted on meie ühiseks lähteplatvormiks kõikide ettevõtte otsuste ja tegevuste juures.